พระร่วงโรจนฤทธิ์

จากที่มิได้สร้างพระพุทธปฏิมายืนปางห้ามญาติมาหลายรัชกาลแล้ว ทำให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์หล่อพระพุทธปฏิมายืน ซึ่งได้อัญเชิญชิ้นส่วนของพระเศียร พระหัตถ์ข้างหนึ่ง และพระบาท “ซึ่งสันนิษฐานได้แน่ว่าเป็นพุทธรูป ยืนห้ามญาติ” มาแต่เมืองสวรรคโลก ว่าเป็นการยากลำบากมาก การปฏิสังขรณ์หรือหล่อพระยืนใหญ่เช่นนี้ช่างยังไม่เคยกระทำเพราะพระยืนแต่ โบราณมาก็ย่อมมีอยู่น้อยองค์ และการหล่อพระใหญ่ไม่ได้หล่อกันมาเสียนานแล้ว มีแต่พระพุทธชินราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจำลอง ขึ้นครั้ง ๑ ก็เป็นพระนั่ง ไม่สู้จะยากและลำบากเหมือนพระยืนสูงใหญ่เช่นครั้งนี้ และเมื่อหล่อแล้วเสร็จจึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่ พระปฐมเจดีย์ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ และได้รับพระราชทานพระนามว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนิยบพิตร”

เศียรพระร่วงโรจนฤทธิ์ ขุดได้จากวัดเขาใหญ่ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปีพ.ศ. ๒๔๕๑

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s